užritinti

užritinti
užrìtinti 1. tr. užstumti, sukant paviršiumi, užridenti: Užrìtins liuob akminą an tokių velkių i vilks iš dirvos Krš. Ant mirusio matroso kapo užritino akmenį ir iškalė jame jo pavardę ir vardą K.Bor. Užritino akmenėlį an rūtų darželio LTR(Auk). Užrìtino akmenėlį ant svirno durelių JD746.užversti (angą): Pakriaušio angą su dideliu akmeniu užritino I. Liepė žalnieriams užritinti angą skylės su dideliais akminimis M.Valanč. 2. refl. užlipti, užsikarti: Sumanytų – ponui Tadui ant pečių užsiritintų B.Sruog. \ ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; parritinti; perritinti; praritinti; priritinti; suritinti; užritinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • užritinti — užri̇̀tinti vksm. Užri̇̀tino akmenė̃lį ant rū̃tų daržẽlio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antritinti — antrìtinti (ž.) tr. užristi: Antrìtino an velkių [akmenį] ir išvilko Šv. Akminą ančrìtino an rūsio, ir įlūžo Pvn. Tas žmogus ėmęs ir antritinęs tą patį kelmą S.Dauk. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apritinti — aprìtinti tr. 1. apversti: Vė[ja]s apritino trobalę Dr. Būt apritinęs trobalę, kad būčio nesubučiavusi, – toks girtas vyrelis grįžo Dr. Ar aprìtinsi kalną? (ps.) Plng. 2. apsukti: Aš noru aną aprìtinti aplinkuo Vž. Tą vežimą antreip aprìtinom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atritinti — atrìtinti 1. tr. Pls atstumti, sukant paviršiumi, atridenti: Anie atrìtino tris bačkas Als. Vyrai, atrìtinkit vieną rąstą Jdr. | refl. tr.: Rusnės apylinkių žvejai dar neseniai per Jonines atsiritindavo prie laužo alaus statinaitę, merginos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritinti — išrìtinti 1. tr. DŽ išstumti, sukant aplink, išridenti: Po Palanga jūra išritina gintarų Šts. Aš tuos žalius dobilėlius visus iššienausiu ir pilkuosius akmenėlius visus išritinsiu TDrIV67(Švnč). Alaus bačkelės jau išritintos ir volės ištrauktos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuritinti — nurìtinti 1. tr. BŽ265, DŽ1 sukant aplink, nustumti, nuridenti: Nurìtino bačką nato par kluoną Šč. Nurìtinau malkas kluonan Rod. Ta ans supylė ten, nurìtinęs į Vadakstį tą bosą Klk. Staigus vėjo gūsis čežėdamas nuritina smulkių, geltonų lapų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paritinti — parìtinti tr. 1. sukant aplink, nustumti, paridenti: Paritysiva tekinius į žvirgždduobę Žem. Taip tas bačkas paritino į balą plauti BsMtII119. Į aslos vidurį naujosios trobos įeidamys, susiedai paritino du duonos kukuliu S.Dauk. Idant, lipant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parritinti — parrìtinti 1. tr. parridenti, parstumti, sukant aplink: Štai Pikulo akmuo. Ir sunkus, vos parritinau vienas V.Krėv. Ta vėl kitą tą bosą ans parrìtino, nu čia būs žibalas Klk. | refl. tr.: Namo parsiritino [katilą] ir rodė ne vienam savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perritinti — tr. LL191 nustumti, sukant aplink, į kitą vietą: Vežimuką reiks perritinti į plūktą, visai perdžius rš. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praritinti — prarìtinti tr. 1. praridenti: Prarìtinti prošal BŽ446. 2. ridenant (kiaušinius) pralošti: Bijojau kokį kiaušinį prarìtinti i nėkumet nejau Krš. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”